A Munkástanácsok Országos Szövetsége tájékoztatója a munka törvénykönyvének tervezett módosításáról

image_pdfimage_print

A Munkástanácsok Országos Szövetségetájékoztatójaa munka törvénykönyvénektervezett módosításáról(T/8013. számú törvényjavaslatA családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról)Első megjegyzésként rögzítjük, hogy aMunkástanácsok Országos Szövetsége támogatja abenyújtottmódosítójavaslatokat(melyekittérhetőekel:https://www.parlament.hu/irom41/08013/08013.pdf),egyesváltoztatásokatkifejezettenelőremutatónak tartunk, ugyanakkor továbbra is fenntartjuk azokata korábban tettészrevételeinket, melyek a2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről(továbbiakban: Mt.)általánosfelülvizsgálatához kapcsolódnak.I.Változások a kollektív munkajogterületén.-A javaslat egyetlen módosításteszközöl, amely érinti a munkaügyi kapcsolatok jogát. Ez aváltoztatás az utólagkollektív szerződéskötési képességgel rendelkezővé váló szakszervezethelyzetének ellentmondásosságát oldja fel a jövőben.A módosítás megoldástnyújt arra ahelyzetre, ha a szakszervezet vagy a szakszervezeti szövetség a kollektív szerződésmegkötését követően felel meg a kollektív szerződéskötési képesség feltételeinek. Ekkor akollektív szerződés módosításának kezdeményezése helyett, a hatékonyabb jogalkalmazásérdekében a kollektív szerződéshez félként csatlakozhat.Szövegszerű javaslat:Az Mt. 276. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(8) Az a szakszervezet (szakszervezeti szövetség), amely a kollektív szerződés megkötésétkövetően felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételnek, a kollektív szerződéshez félkéntcsatlakozhat. A szakszervezet (szakszervezeti szövetség) jognyilatkozatát tizenöt napon belül aszerződéskötő felekkel írásban közli.”Megjegyzésünk:A2012-benhatálybalépettMt.alapvetőenváltoztatottakollektívszerződéskötésiképességalanyikellékein,melynekmeghatározásátaszakszervezetitaglétszámhozigazította–mégpedigrelatív

módon,viszonyszámsegítségével.Jelenlegkollektívszerződéstköthetazaszakszervezetamelynekamunkáltatónálmunkaviszonybanállótagjainakszámaelériamunkáltatónálfoglalkoztatottmunkavállalóktízszázalékát.Atörvényaszakszervezetiszövetségrészéreisbiztosítjaakollektívszerződéskötésilehetőséget,abbanazesetben,halegalábbegytagszervezeteazadottmunkáltatóvalszembenteljesítiazáltalánoskollektívszerződéskötésiképességfeltételét(ataglétszámhozigazodóan),valamint,haaszövetségetatagjai–azalapszabálybanvagyerreirányulómásdöntésben–felhatalmazzákakollektívszerződésmegkötésére.Amennyibenamunkáltatónáltöbbszakszervezetrendelkezikazemlítettalanyikellékkel,úgyazMt.276.§(3)bekezdéseazegyütteskollektívszerződéskötésiképességszabályátrögzíti.Aszakszervezetekszervezettsége(ésígyannakaránya)ugyanakkor–természetszerűleg–folyamatosanváltozhat.Azelmúltévekbenisszámosolyanesetfordultelő,hogyegyidőközbenmegerősödöttszakszervezetnemtudottalanyáváválniakollektívszerződésnek,ugyanisakollektívszerződésmódosításáraamegkötésérevonatkozószabályokirányadók(ideértveazalakiságravonatkozókellékeketis).Amódosításraígycsakakollektívszerződéstkötőfelekjogosultak.Ígyazaszakszervezet,amelyakollektívszerződésmegkötésétkövetőenfelelmega10%-osszervezettségifeltételnek,jogosultakollektívszerződéstkötőfelekhezintézettjognyilatkozattalkollektívszerződésmódosításátkezdeményezni,ésamódosítássalkapcsolatostárgyaláson–tanácskozásijoggal–résztvenni.Felmondaninemjogosultazt(tekintve,hogyannaknemalanya),ráadásulatanácskozásijogisegykontúrtalanjogintézményetekintetben(atörvényebbenazesetbencsupánazújratárgyalásraadlehetőséget).Amost benyújtottJavaslata2015. évi módosítási tervezettel megegyezően(ami sajnálatunkralekerült a napirendről) tartalmazza, hogy az a szakszervezet (szakszervezeti szövetség), amely akollektív szerződés megkötését követően felel meg a jogosultsági feltételnek, a kollektívszerződéshez félként csatlakozhat, miután az erre vonatkozó jognyilatkozatát tizenöt napon belüla szerződéskötő felekkel írásban közli. Ezt követően akár fel is mondhatja azt, tekintve, hogy atöbb szakszervezet által kötött kollektív szerződés esetében arra bármelyik szakszervezetjogosult.E rendelkezéstől azonban kifejezetten szabad az eltérés, így kiköthető, hogy valamennyivagy bizonyos számú szerződéskötő szakszervezet csak együttesen gyakorolhatja a felmondás jogát.

II.Változásokaz egyéni (individuális) munkajog területén(a módosító javaslatokfőbb tartalma a törvénytervezetindokolásaialapján,kivastagítvaa lényegesebbmódosítások)Általános megjegyzés: amódosítások egy részével összefüggésbenaz ún.„postingra”vonatkozómagyar szabályozásthiányosnak tartjuk (a magyar munkavállalók külföldi munkavégzése kapcsán),illetveálláspontunk szerinta magyar munkáltatók munkavállalóinak postinggal kapcsolatosigényeinekmagyarországi érvényesítésesem megoldott. Megjegyezzükugyanakkor, hogy a postingirányelv magyar nemzeti szempontból rendkívül hátrányos, a nyugat-európai cégeketversenyelőnybe helyező, alapvetően protekcionistaszabályozást tartalmaz, melyre a magyarkormány is több ízben felhívta a közvélemény és az Európai Uniós döntéshozók figyelmét. Azirányelv elfogadásának vitájában a keleti tagállamok kifogásolták, hogy a módosítás csökkenti akeletiszolgáltatásnyújtóknak az alacsonyabb bérekből fakadóversenyelőnyétés rontja magának azUniónak is a versenyképességét.88. §(1)A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)36. § (2) bekezdésf)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(Felszámolási eljárásban)„f)a 228. § (5)bekezdésében,”(foglaltak nem alkalmazhatók.)(2) Az Mt. 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:„(3) A (2) bekezdés rendelkezései irányadóak a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinekbiztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározottvagyonértékesítési eljárásban, áthidaló intézmény alkalmazásában vagy eszköz elkülönítésalkalmazásában.”Indokolás a88. §-hozAz (1) bekezdéshez:A versenytilalmi megállapodás szabályainak módosításához kapcsolódóan módosításra kerül azújraszámozott bekezdésre való hivatkozás.[Mt. 36. § (2) bekezdésf)pontja]A (2) bekezdéshez:A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszerlétrehozásáról szóló 2014/59/EU irányelv 34. cikk (4) bekezdésének való megfelelés céljából

szükséges azMt. 36. § (2) bekezdés alkalmazásának hatályát kiterjeszteni a pénzügyiközvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésérőlszóló törvényben meghatározott vagyonértékesítési eljárásra, áthidaló intézmény alkalmazásáravagy eszközelkülönítés alkalmazására. A módosítás ezzel összhangban kiegészíti az Mt. 36. §-át.[Mt. 36. § (3) bekezdése]89. §Az Mt. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3)A munkáltató a munkavállaló ajánlatára agyermek négyéves koráig–három vagy többgyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig–köteles amunkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamúrészmunkaidőre módosítani.”Indokolás a89. §-hozA kisgyermekes anyák rugalmasabb foglalkoztatásának elősegítése érdekében a Javaslat a kötelezőrészmunkaidő biztosításának életkori határát felemeli a gyermek három, illetve ötéves koráról agyermek négy, illetve hatéves koráig. [Mt. 61. § (3) bekezdése]90. §AzMt. 99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A 92. § (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló esetén–a felek írásbelimegállapodása alapján–a munkavállaló beosztás szerintia)napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra,b)heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óralehet. A megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keretelrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővelfelmondhatja. A megállapodás felmondása esetén a munkavállalót-a 6. és 7. §-banfoglaltakra figyelemmel–jogellenesen hátrány nem érheti.”Indokolás a90. §-hozA munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvnek való jobb megfeleléseérdekében kiegészül az Mt. egy olyan rendelkezéssel, amely megtiltja a munkavállaló azon indokkaltörténő elbocsátását, hogy nem egyezett bele a magasabb óraszámú, beosztás szerinti munkaidőalkalmazásába. A módosítás célja, hogy a munkavállalók számára az elbocsátás mellett ajogelleneshátrányos helyzetekbe kerülés ellen is védelmet biztosítson.[Mt. 99. § (3) bekezdése]91. §Az Mt. 128. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)A munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságrajogosult.”Indokolás a91. §-hozA módosítás megteremti anagyszülői gyermekgondozási díj munkajogi pillérét.A kötelezőegészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. éviLXXXIII. törvény 42/G. §-a szerintigyermekgondozási díj időtartamára a nagyszülő fizetés nélküli szabadságra jogosult. A Javaslatértelmében ezen időtartam alatt a munkavállaló felmondási védelemben részesül, továbbá ezenidőszak első hat hónapja a szabadság, illetve a teljes tartama a végkielégítésre való jogosultságszempontjából jogosító időnek minősül. [Mt. 128. § (3) bekezdése]92. §Az Mt.228. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6)bekezdéssel egészül ki:„(3) A versenytilalmi megállapodást írásba kell foglalni.(4) A munkavállaló, ha munkaviszonyát a 78. § (1) bekezdése alapján szünteti meg, amegállapodástól elállhat.(5) A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származójogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.(6) Kötbér kikötése esetén a Ptk. 6:186-189. §-a irányadó.”93. §Az Mt. Harmadik Rész címét megelőzően a következő 229/A. §-sal egészül ki:„229/A. §(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződésa)a 228. § (3) bekezdésében,b)a 229. § (3) bekezdésébenfoglaltaktól nem térhet el.(2) Kollektív szerződésa)a 228. § (2) bekezdésében,b)a 229. § (1) bekezdésébenfoglaltaktól csak a munkavállaló javára térhetel.”Indokolás a92-93. §-hozA Javaslat módosítja a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó egyes rendelkezéseket a Kúriajoggyakorlat-elemző csoportjának a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodásokról szólójelentésében foglalt megállapításokra tekintettel. A módosítás a versenytilalmi megállapodásalakiságára vonatkozóan új rendelkezést fogalmaz meg, amely előírja a megállapodás kötelező

írásba foglalását. A felekre háruló bizonyítás megkönnyítése érdekében, a versenytilalmimegállapodás megkötése, módosítása és megszüntetése is csak írásban érvényes. A Javaslat rögzítiaz eltérés tilalmát az írásba foglalás és az ellenérték fizetésének követelményétől a versenytilalmimegállapodás és a tanulmányi szerződés vonatkozásában. [Mt. 228. § (3)-(6) bekezdése, 229/A. § ]95. §(1) AzMt. 295. § (1) bekezdésc)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[Ha a külföldi munkáltató–harmadik személlyel kötött megállapodás alapján–amunkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a3. § (2)bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglaltkivétellel a munkaviszonyra]„c)a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege,”(tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyrakiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.)(2) Az Mt. 295. § (1) bekezdése a következőh)ési)ponttal egészül ki:[Ha a külföldi munkáltató–harmadik személlyel kötött megállapodás alapján–amunkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglaltkivétellel a munkaviszonyra]„h)a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei,i)Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekorfelmerülő vagy Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásosmunkavégzés helyétől eltérő munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással ésszállással kapcsolatos költségekre fizetett juttatások vagy költségtérítés mértéke”(tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyrakiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.)(3) Az Mt. 295. § (3)-(5)bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:„(3) Az (1) bekezdésc)pontjának alkalmazásában a munkavégzés helyén általánosanirányadó díjazás fogalmán a 136-153. §-ban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell adíjazásba beszámítani a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe történő befizetést,valamint a munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyijövedelemadó alapját.(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében az ágazatra vagy alágazatrakiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti kiküldetés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, amunkaviszonyra e törvény rendelkezéseit–a (6) bekezdésben foglaltak kivételével–megfelelően alkalmaznikell.”(4) Az Mt. 295. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:„(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldimunkáltató munkaügyi hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentéseesetén.(7)A tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés eseténa)a VII. fejezet,b)a X. fejezet,c)a 228. §, valamintd)a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó rendelkezéseknem alkalmazhatóak.(8) Ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén adott munkahelyenvégzett feladatot ellátó másik munkavállalóval helyettesíti (felváltó kiküldetés), akiküldetés időtartama a felváltó kiküldetésben érintett munkavállalók összesítettkiküldetési időtartamával egyezik meg. Az adott munkahelyen végzett feladatmeghatározásához a nyújtandó szolgáltatás jellegét, az elvégzendő feladatot és amunkavégzés helyét kell figyelembe venni.(9) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésbenmeghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog amunkavállalóra kedvezőbb.”Indokolás a95. §-hozAz (1) bekezdéshez:A módosítás a2018/957 irányelvnekvaló megfelelést szolgálja. A 2018/957 irányelv az érintettszemélyi körre irányadó jog tekintetében tartalmaz rendelkezéseket, erre tekintettel módosulnak adíjazás korábbi szabályai, kötelezővé téve a munkavégzés helyén jutatott díjelemek kötelezőmegfizetését. [Mt. 295. § (1) bekezdésc)pontja]A (2) bekezdéshez:A módosítás a 2018/957 irányelvnek való megfelelést szolgálja. A módosítás az érintett személyikörre irányadó jog tekintetében kibővíti a munkavégzés helye szerinti, kötelezően alkalmazandórendelkezéseket a lakhatásra, juttatásra és költségtérítésre vonatkozó új elemekkel.A kiküldetéshez tartozó juttatások a díjazás részét képezik feltéve, hogy azokat nem a kiküldetéskapcsán ténylegesen–így pl.: utazás, ellátás és szállás címén–felmerülő költségek megtérítésérefizeti ki a munkáltató. A kiküldetés kapcsán ténylegesen felmerülő költségek megtérítésére amunkaviszonyra alkalmazandó jog illetve gyakorlat szabályai az irányadók.A költségek megtérítésének tekintendő a kiküldetéshez tartozójuttatás, ha a munkaviszonyrairányadó szabályok nem rendelkeznek arról, hogy az a kiküldetés miatt ténylegesen felmerülőköltségek megtérítéseként kerül-e kifizetésre, vagy a díjazás részét képezi. Amennyiben akiküldetéshez tartozó juttatás egyes elemeitekintetében nem kerül meghatározásra, hogy melyek

fizetendők ki a kiküldetés miatt ténylegesen felmerülő költségek megtérítésként és melyek képezika díjazás részét, a juttatás teljes összegét úgy kell tekinteni, hogy az költségtérítésre fizetendő ki.[Mt.295. § (1) bekezdéseh)ési)pontja]A (3) bekezdéshez:A módosítás a 2018/957 irányelvnek való megfelelést szolgálja. [Mt. 295. § (3)-(5) bekezdése]A (4) bekezdéshez:A módosítás a 2018/957 irányelvnek való megfelelést szolgálja. Bevezetésre kerülnek a hosszú távúkiküldetésre és a felváltó kiküldetésre vonatkozó szabályok. [Mt. 295. § (6)-(9) bekezdése]96. §Az Mt. 297. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésétmegelőzően a jogosultköteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadómunkafeltételekről. Amennyiben a 215. § (1) bekezdésa)pont szerinti kölcsönbeadó amunkavállalót munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarországterületén munkavégzésreideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót amunkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó foglalkoztatási feltételekről. Atájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295.§-ban meghatározott követeléseiért.”Indokolás a96. §-hozA módosítás a 2018/957 irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kiegészítésre kerülnek amunkavállalók tájékoztatási kötelezettségét rögzítő rendelkezések. Amódosítás részletezi akölcsönzés esetén irányadó tájékoztatási szabályokat. [Mt. 297. § (1) bekezdése]97. §(1) Az Mt. 299. §-a a következőp)ponttal egészül ki:(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfeleléstszolgálja:)„p)az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek ésbefektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK,2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EUés a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.”(2) Az Mt. 299. §-a a következőq)ponttal egészül ki:(E törvény azEurópai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

„q)az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról.”Indokolás a97. §-hozJogharmonizációs klauzula. [Mt. 299. § p)és q)pontja]98. §Az Mt. a)66. § (6) bekezdésében a „(128. §)” szövegrész helyébe a „[128. § (1) és (2) bekezdése]” szöveg,b)130. §-ban az „a 128. §-ban” szövegrész helyébe az „a 128. § (1) és (2) bekezdésében” szöveglép.Indokolás a98. §-hozSzövegcserés módosítások.Az a)és b)pontokhoz:A módosítás megteremti anagyszülői gyermekgondozási díj munkajogi pillérét. A kötelezőegészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára a nagyszülő fizetés nélküli szabadságra jogosult. A Javaslat értelmében ezen időtartam alatt a munkavállaló felmondási védelemben részesül, továbbá ez az időszak a szabadság és a végkielégítésre való jogosultság szempontjából jogosító időnek minősül. A szövegcserés módosítás az ehhez szükséges koherenciát teremti meg. [Mt. 66. § (6) bekezdése, Mt. 130. §-a]99. §Hatályát veszti az Mt. 130. §-ábana „gyermekgondozási segély,” szövegrész.Indokolás a99. §-hozA gyermekgondozási segélyt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján 2016. január 1-je után gyermekgondozást segítő ellátásként kell továbbfolyósítani. Az idő múlásátis figyelembe véve a gyermekgondozási segély folyósítása már megszűnt. Erre tekintettel hatályát veszti a gyermekgondozási segéllyel összefüggő rendelkezés. [Mt. 130. §-a