Az Európai Unió Hivatalos Lapja.

RENDELETEK

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1079 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 20.)

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló (EU) 2018/956 rendeletben említett adatok ellenőrzéséről és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére.

mivel:

(1)  Az (EU) 2018/956 rendelet 8. cikkének (2) bekezdése arra kötelezi a Bizottságot, hogy ellenőrizze a tagállamok és a nehézgépjármű-gyártók által az említett rendelet 4. és 5. cikke alapján bejelentett adatok minőségét. A szóban forgó cikk arra is kötelezi a Bizottságot, hogy helyesbítse az ilyen ellenőrzések során megállapított eltéréseket.

(2)   Ezért helyénvaló meghatározni a nehézgépjármű-gyártók által bejelentett adatok ellenőrzésére és helyesbítésére szolgáló intézkedéseket. Különösen meg kell határozni egy olyan eljárást, amely annak ellenőrzésére szolgál, hogy a nehézgépjármű-gyártók által az (EU) 2018/956 rendelet I. melléklete B. részének 2. pontjával összhangban bejelentett adatok megfelelnek-e a releváns adatforrásnak, azaz az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 2 ) összhangban kiállított motor-típusjóváhagyási bizonyítványnak és a gyártói nyilvántartási dokumentumnak.

(3)  Az adatminőség-ellenőrzés alá vont nehézgépjárművek számának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a Bizottság adott esetben beazonosíthassa a jelentett adatokban fellelhető eltéréseket, valamint azt, hogy azok szisztematikus jellegűek-e.

(4)  A bejelentési folyamat integritásának biztosítása érdekében az ellenőrzésnek magában kell foglalnia a gyártók által jelentett adatoknak a motor-típusjóváhagyási bizonyítvánnyal és a gyártói nyilvántartási dokumentummal való összevetését.

(5)  A gyártók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy helyesbítsék az adatokat, amennyiben a Bizottság eltéréseket állapít meg. Ha ezek az eltérések szisztematikus jellegűek, a gyártóknak helyesbített adatokat kell szolgáltatniuk az érintett jelentéstételi időszakban nyilvántartásba vett összes járműre vonatkozóan.

( 1 ) HL L 173., 2018.7.9., 1. o.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.). 2020.7.22.

(6) Az adatok helyességének biztosítása érdekében, amennyiben a gyártók nem nyújtottak be helyesbített adatokat a Bizottságnak, a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a szóban forgó adatokat maga helyesbítse. Annak biztosítására, hogy azokban az esetekben, amelyekben a feltárt eltérések szisztematikus jellegűek, a gyártók a Bizottságnak pontos adatokat szolgáltassanak, a Bizottságnak helyesbítenie kell ezeket az adatokat oly módon, hogy korrekciós tényezőt alkalmaz az érintett jelentéstételi időszakban nyilvántartásba vett összes nehézgépjármű CO2- kibocsátására.

(7) Az átláthatóság érdekében a nehézgépjárművekre vonatkozó adatok központi nyilvántartásában szereplő adatokból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy azokat a Bizottság helyesbítette-e.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azon nehézgépjárművek, amelyek adatainak minőségét ellenőrizni kell

(1) Az adatok gyártók általi, az (EU) 2018/956 rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentését követően a Bizottság az egyes gyártók esetében ellenőrzi számos, az adott jelentéstételi időszakban nyilvántartásba vett nehézgépjármű adatainak minőségét. A 2019. évi jelentéstételi időszak tekintetében a Bizottság csak a 2020. január 1-jétől nyilvántartásba vett nehézgépjárművek adatainak minőségét ellenőrzi.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett nehézgépjárműveket véletlenszerűen választja ki. A kiválasztott nehézgépjárművek számának az egyes gyártók esetében meg kell felelnie az adott jelentéstételi időszakban nyilvántartásba vett nehézgépjárművek száma 2–10 %-ának.

2. cikk

A Bizottság általi értesítés, valamint a gyártók és a tagállamok által szolgáltatott információk

(1) A Bizottság értesíti az érintett gyártókat az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően kiválasztott nehézgépjárművek járműazonosító számáról.

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a gyártók minden egyes kiválasztott nehézgépjárműre vonatkozóan benyújtják a Bizottságnak a következőket:

a) az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet ( 3 ) IV. melléklete I. részének megfelelően összeállított gyártói nyilvántartási dokumentum eredeti példánya;

b) az 595/2009/EK rendelettel összhangban kiadott motor-típusjóváhagyási bizonyítvány másolata.

(3) A Bizottság kérésére a gyártók és az (1) bekezdésben említett nehézgépjárműveket először nyilvántartásba vevő tagállamok további információkat szolgáltatnak az esetleges fennakadások megoldása érdekében.

( 3 ) A Bizottság (EU) 2017/2400 rendelete (2017. december 12.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 349., 2017.12.29., 1. o.).

3. cikk

A kriptográfiai hash érték és a gyártók által jelentett adatok helyességének ellenőrzése

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésével összhangban kiválasztott nehézgépjárművek esetében a Bizottság ellenőrzi, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott gyártói nyilvántartási dokumentum eredeti kriptográfiai hash értékei megegyeznek-e az érintett tagállam által az (EU) 2018/956 rendelet I. melléklete A. részének k) pontja szerinti kötelezettségével összhangban megadott megfelelő kriptográfiai hash értékekkel.

A kriptográfiai hash értékek tekintetében megállapítható bármely eltérés esetén és a Bizottság kérésére a gyártók ellenőrzik a Bizottságnak benyújtott adatok helyességét, és egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot az ellenőrzés eredményéről.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdése szerint kiválasztott nehézgépjárművek esetében a Bizottság ellenőrzi, hogy az (EU) 2018/956 rendelet 5. cikkével összhangban bejelentett adatok megegyeznek-e az (EU) 2017/2400 rendelet IV. mellékletének I. részével összhangban elkészített gyártói nyilvántartási dokumentum megfelelő eredeti adataival.

(3) Az 1. cikk (2) bekezdése szerint kiválasztott nehézgépjárművek esetében a Bizottság ellenőriheti azt is, hogy az (EU) 2018/956 rendelet I. melléklete B. része 2. pontjának 75–78. bejegyzésével összhangban bejelentett, motorral kapcsolatos adatok megegyeznek-e az 595/2009/EK rendelettel összhangban kiadott motor-típusjóváhagyási bizonyítvány megfelelő értékeivel.

4. cikk

Értesítés a megállapításokról

(1)    A Bizottság vagy megerősíti a 3. cikk szerint ellenőrzött adatok pontosságát, vagy értesíti a gyártókat az (EU) 2018/956 rendelet 5. cikke szerint bejelentett adatok, illetve a 2. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott, a gyártói nyilvántartási dokumentumban és a motor-típusjóváhagyási bizonyítványban szereplő megfelelő adatok közötti esetleges eltérésekről.

(2)     Az (1) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a gyártók megküldik a Bizottságnak az 1. cikk (2) bekezdésével összhangban kiválasztott nehézgépjárművekre vonatkozó helyesbített adatokat, valamint az értesítésben említett eltérésekre vonatkozó magyarázatot.

(3)     Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az eltérések szisztematikus jellegűek, az (1) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a gyártók megküldik a Bizottságnak az érintett jelentéstételi időszakban bejelentett összes nehézgépjárműre vonatkozó helyesbített adatokat és az eltérésekre vonatkozó magyarázatot.

(4)    A gyártók a (2) és (3) bekezdésben említett helyesbített adatokat elektronikus adatátvitel útján továbbítják az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kezelt üzleti adattárba.

5. cikk

Az adatok helyesbítése

(1) Ha a Bizottság meggyőzőnek találja a magyarázatot és a gyártók által a 4. cikknek megfelelően szolgáltatott helyesbített adatokat, a helyesbített adatokat felveszi a nehézgépjárművekre vonatkozó adatok központi nyilvántartásában közzéteendő végleges

adatkészletbe, és azokat helyesbítettként megjelöli. 2020.7.22. HU  (2) Ha a Bizottság nem találja meggyőzőnek a magyarázatot vagy a gyártók által szolgáltatott helyesbített adatokat, vagy ha a gyártók a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem küldik meg a helyesbített adatokat, a Bizottság:

a) a gyártó által a 2. cikk (2) és (3) bekezdése szerint szolgáltatott információk alapján helyesbíti az eltérések által érintett, az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően kiválasztott nehézgépjárművek g/tkm-ben kifejezett CO2-kibocsátását;

b) szisztematikus jellegű eltérések esetén korrekciós tényező alkalmazásával helyesbíti az érintett jelentéstételi időszakban nyilvántartásba vett valamennyi nehézgépjármű CO2-kibocsátását.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában említett korrekciós tényezőt az 1. cikk (2) bekezdése szerint kiválasztott nehézgépjárművek g/tkm-ben kifejezett CO2-kibocsátásában megfigyelt eltérések alapján kell meghatározni.

(4) A Bizottság a helyesbített adatokat felveszi a nehézgépjárművekre vonatkozó adatok központi nyilvántartásában közzéteendő végleges adatkészletbe, és azokat helyesbítettként megjelöli.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Bizottság részéről az elnök Ursula VON DER LEYEN